مدیرعامل      

 

دکتر محمد نادری علیزاده

دکترای داروسازی

رئیس هیئت مدیره

محمد حسین ملک

کارشناس حسابداری

عضو هیئت مدیره

معاون مالی و پشتیبانی

مهندس علیرضا برقی

کارشناس ارشد حسابداری

عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا جوان

پزشک

عضو هیئت مدیره

دکتر مهدی زرین

دکترای داروسازی