مدیرعامل:  دكتر محمدرضا شانه ساز

دکترای داروسازی از دانشگاه اصفهان

 

رئیس هیأت مدیره: دكتر ابوالفضل کزازی

 دکترای مدیریت صنعتی از بردفورد انگلستان

  

نایب رئیس هیأت مدیره: دکتر فرهاد حبیبی

دکترای داروسازی

 

 عضو هیأت مدیره: دكتر سید حمید خوئی

دکترای داروسازی فارماکولوژی از دانشگاه تهران

 

عضوهیأت مدیره: مهندس علیرضا تحسیری

فوق لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا