فرم اعضای هیئت مدیر

شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین

مشخصات افراد تحت تکفل

تحصيلات (به ترتیب از آخر)

مهارت زبان خارجی

سوابق كاري تمام وقت (به ترتیب از آخر)

سوابق كاري نیمه وقت و عضویت غیر موظف هیئت مدیره (به ترتیب از آخر)

مهمترین دوره‌هاي آموزشي: مدیریتی/ تخصصي / مهارتی (به ترتیب از آخر)

مهمترین موارد ویژه (مقالات، تأليفات، تحقيقات، جوايز و یا فعاليت در انجمن هاي حرفه اي و موسسات علمي)